Phản hồi của bạn

Chính Sách Khiếu nại

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

     Khách hàng nhận hàng và khiếu nại (nếu có): Sau khi Quý khách nhận hàng, nếu phát hiện lỗi trên sản phẩm hoặc thiếu sót, vui lòng tạo khiếu nại để được xử lý thỏa đáng. Vui lòng áp dụng những quy định sau về khiếu nại:
Order 379 chỉ tiếp nhận khiếu nại khi đủ điều kiện sau:
- Tạo khiếu nại sau 3 ngày kể từ khi Order 379 giao hàng đến địa chỉ khách hàng yêu cầu.
Yêu cầu chụp cả “Bill vận chuyển(Có phần mã vạch)” được dán trên kiện hàng, chụp ảnh sản phẩm để cạnh “Bill vận chuyển”. Ví dụ bill của 1 bên CPN Trung Quốc: